YAŞ BÜYÜTME DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

İlgili makama,

...................., ........................tarihinde .......................................’nde doğdum. Halbuki nüfus cüzdanında doğum tarihim, ......................olarak yazılmıştır. Bu yanlışlık hastaneye yazılacak bir tezkere ile açığa çıkarılabilir.

İleride meydana gelebilecek istenmeyen durumlar karşısında mağdur olmamam ve manevi bir zarara maruz kalmamam için, doğum tarihimin doğru olarak büyütülmesi gerekmektedir.

Yukarıda arz ettiğimiz nedenlerle, doğum tarihimin .................. olarak düzeltilip kayda geçirilmesine karar verilmesi saygıyla arz ve talep ederim. ......................

İsim - Tarih
………………